ÜDY DENEME SINAVI 2

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Yetki belgesi sahipleri, hangi süreler içerisinde sürücülerin ceza puanı durumunu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek zorundadırlar?

Correct! Wrong!

Nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yapanlar, eşyanın teslim alınmasından teslim edilmesine kadar aşağıdakilerden hangisinden sorumludurlar?

Correct! Wrong!

Advertisement

Aşağıdaki durumlardan hangisinde mesleki yeterlilik belgesi iptal edilir?

Correct! Wrong!

Anayasa’ya göre usulüne uygun bir biçimde onaylanarak yürürlüğe giren uluslararası antlaşmalar hangi hukuki kaynakla eşdeğer düzeydedir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Borçlar Hukukuna göre bir borç ilişkisinin unsuru değildir?

Correct! Wrong!

Advertisement

Haftalık 45 saatlik çalışma süresini aşan çalışma aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Kişinin kendi fiilleri ile hak kazanması ve borç altına girmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

Correct! Wrong!

Damga vergisinde mükellef aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Advertisement

Karayolu Taşıma Kanunu'na göre sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

Correct! Wrong!

Yurt içi taşımalarda, gönderen tarafından gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini, paketleme veya ambalaj şekli ile gerçek değerini belirleyen belgeye ne denir?

Correct! Wrong!

CMR Konvansiyonuna göre, kararlaştırılan zaman limiti yoksa ve mal teslim edilemiyor ise, malın taşınmak için teslim alındığı tarihten kaç gün sonra mal kaybolmuş sayılır?

Correct! Wrong!

Advertisement

Sigortacılar, CMR konvansiyonuna göre, tazminat ödeme miktarı belirlenirken kullandıkları 8.33 SDR hesaplamasında malın hangi özelliğini dikkate alırlar?

Correct! Wrong!

Hangisi gümrükçe onaylanmış bir işlem değildir?

Correct! Wrong!

Türkiye gümrük bölgesine gelen eşyanın gümrük idaresine ya da gümrük idaresinin belirlediği veya uygun gördüğü bir yere getirildiğinin Gümrük idaresine bildirilmesine ne denir?

Correct! Wrong!

Advertisement

Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun tescil tarihinden itibaren bir konteynerin ne kadar süre içerisinde ihracı zorunludur?

Correct! Wrong!

Kaçakçılık Kanunu hükümlerine göre "Gümrük Vergileri" kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

İskenderun ve Gemlik Gümrük İdaresi’nden yük alan bir araca ait TIR Karnesi kaç adet varış gümrük idaresi yazılabilir?

Correct! Wrong!

Advertisement

Akreditiflerde ihracatçının bankasının ödeme garantisi verdiği akreditif türü aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Bilanço gününde işletmenin varlıklarını, alacaklarını ve borçlarını ayrıntılı olarak gösterme işlemine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi finans yöneticisinin sorumluluk alanları arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Advertisement

“Herhangi bir ülkede başlayan ve en az bir ülke toprakları üzerinden geçtikten sonra bir başka ülkede sona eren, başlama ve sona erme ülkeleri dışında kalan ülkeler üzerinden yapılan yolcu veya eşya taşımaları” Yukarıdaki bilgi neyi ifade eder?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi ticari belge niteliğinde değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi vergilendirme hatalarından değildir?

Correct! Wrong!

Advertisement

Aşağıdakilerden hangisi sadakat yaratmak için müşterinin firmadan beklentileri arasında değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama dışı işletme kaynaklarındandır?

Correct! Wrong!

Aynı firmada benzer işleri yapan çalışanlardan oluşan, belirli aralıklarla gönüllü olarak toplanarak kendi işleri ile ilgili problemleri saptayan ve çözen küçük çalışma gruplarına ne denir?

Correct! Wrong!

Advertisement

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin fonksiyonları arasında değildir?

Correct! Wrong!

Aracın uydu destekli bilgi teknolojileri kullanımıyla takibine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi nihai tüketici pazarında işe yaramayan ürünlerin geri dönüşümü ve doğaya zarar vermemesi için parçalara ayrılması ile yeniden üretim ortamına sokularak işlem görmesini ifade eder?

Correct! Wrong!

Advertisement

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği ulaştırma politikaları hedefleri arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi taşıma tipinin belirlenmesindeki pazar bağlantılı faktörlerden birisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi pazara giriş şartlarında uygulanmaz?

Correct! Wrong!

Advertisement

Dingil ve dingil grubu azami ağırlıklarını aşmamak kaydıyla; azami yüklü araç ağırlıkları bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

AETR'ye göre kontrol aygıtında kullanılan kayıt kartlarının saklanma süresi ne kadardır?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki seyahat acentelerinden hangisinin yurtdışı turlar düzenleme yetkisi vardır?

Correct! Wrong!

Advertisement

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yolcuyu bindirme ve indirme noktalarının taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin dışında bulunan ülkeler arasında yapılmasını ifade eder?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi taşımacılık sektörü için sabit maliyetlerin hesaplanmasında kullanılan araçlardan birisi değildir?

Correct! Wrong!

Sınır kapısının bulunduğu il ve bağlandığı ülke eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Advertisement

“Tescilden sonra beyan düzeltilmez ama istisnai olarak bazı hallerde düzeltilir.” Buna göre aşağıdakilerden hangisinde düzeltilebilecek olan ifadeler yer almaktadır?

Correct! Wrong!